بسته آموزش حرفه ای تنظیمات ویندوز 7

اگر یادگیری حرفه ای یک سیستم عامل به صورت حرفه ای همیشه جزء آرزوهای شما بوده است، باید گفت که با بسته آموزش حرفه ای تنظیمات ویندوز 7 این کار محقق می شود. در این بسته آموزشی به شما نحوه انجام تنظیمات پیشرفته برای قفل کردن، مدیریت سخت افزارها و نرم افزارها، امنیت رایانه و شبکه، تنظیمات شبکه، پشتیبان گیری، مدیریت دسترسی ها و … آموزش داده می شود تا از تمامی امکانات ویندوز 7 در نهایت دقت استفاده کنید.

در این بسته آموزشی حرفه ای تنظیمات ویندوز 7 فیلم هایی به زبان انگلیسی وجود دارد که توسط جیمز کنراد تدریس شده است. اگر به زبان انگلیسی اشراف دارید که کار شما راحت است و می توانید از مفاهیم این فیلم ها استفاده کنید. ولی اگر مبتدی زبان انگلیسی هستید، باید اشاره کرد که سهولت گفته های مدرس آنقدر هست که بتوانید فقط از روی تصاویر به چگونگی استفاده پیشرفته از ویندوز 7 پی ببرید. پس از به اتمام رساندن فیلم های آموزشی این بسته، می توانید به راحتی آزمون microsoft 70-680 را هم قبول شوید.

اگر کاربر مبتدی و عادی رایانه با سیستم عامل ویندوز 7 هستید، این بسته آموزشی به شما از هم ابتدا انجام دادن امور روزانه و حرفه ای را با رایانه به شما می آموزد. مهارت هایی بیش از دیدن فیلم و ویرایش ساده تصاویر و اصوات و … . ولی اگر یک کاربر حرفه ای رایانه قلمداد می شوید، مثلاً مهندس رایانه، مهندس شبکه، برنامه نویس، اپراتور سیستم های رایانه ای و … هستید، در اینجا حتماً بیش از یک کاربر ساده از قسمت های مختلف ویندوز 7 بهره می برید. اینجاست که حتماً و باید به این سطح برسید که بتوانید تمامی کارهای حرفه ای خود را انجام بدهید و به صورت حرفه ای از ویندوز 7 استفاده کنید.

خرید بسته آموزش تنظیمات حرفه ای ویندوز 7

این مجموعه آموزشی شامل 26 عدد فیلم انگلیسی در کل به مدت 17.5 ساعت می‌باشد. که در زیر به موضوعاتی که در این مجموعه برای یادگیری حرفه ای ویندوز 7 آورده شده است، همراه با معرفی کوتاه بسنده می کنیم:

1- Series Introduction
00:04:05
2- Installation Part 1: Clean Install
Perform a clean installation. identifying hardware requirements; setting up as the sole operating system; setting up as dual boot; installation methods; boot from the source of installation, preparing the installation source: USB, CD, network share, WDS, windows deployment services, differences between windows 7 editions
00:45:22

3- Installation Part 2: Upgrade and Migration
Upgrade to Windows 7 from previous versions of Windows. upgrading from Windows Vista; migrating from Windows XP; upgrading from one edition of Windows 7 to another edition of Windows 7 Migrate user profiles, migrating from one machine to another; migrating from previous versions of Windows; side-by-side vs. wipe and load, user state migration tool, USMT, windows easy transfer wizard, WET.
00:37:30

4- Imaging Part 1: Creating a Reference Image
Capture a system image. preparing system for capture; creating a WIM file; automated capture; manual capture. reference image, template image, master image, WIM file format
00:47:42

5- Imaging Part 2: Capturing and Deploying a Reference Image
Capture a system image. creating a WIM file; automated capture; manual capture. Using ImageX or WDS to deploy a reference image. Deploy a system image. automated deployment methods; manually deploying a customized image.
00:28:11

6- Imaging Part 3: Preparing System Images
Prepare a system image for deployment. ing an application into a system image; ing a driver into a system image; ing an into a system image; configuring tasks to run after deployment, DISM, Deployment Imaging Service Manager, Microsoft Deployment Toolkit, MDT, Task Sequence, msiexec, deploying office 2007
01:05:33

7- Imaging Part 4: Configuring a VHD
Configure a VHD, creating, deploying, booting, mounting, and updating VHDs; offline s; offline servicing, diskpart, bcdedit.
00:40:23

8- Configuring Devices
Configure devices. updating, disabling, and uninstalling drivers; signed drivers; conflicts between drivers; configuring driver settings; resolving problem device driver, dxdiag, sigverif, signature verification, resource conflicts, plug and play, pnp
00:44:10

9- Managing Disks
Manage disks. managing disk volumes; managing file system fragmentation; RAID; removable device policies, RAID-0, Spanning, RAID-1, RAID-5, striped set, mirrored set, striped set, RAID-10, chkdsk, scandisk, removable storage, removable storage, policy, preventing use of removable devices. defragmenter, disk cleanup wizard.
00:51:30

10- Managing Applications
Configure application compatibility. Setting compatibility mode; implementing shims; compatibility issues with Internet Explorer, application compatibility toolkit, compatibility modes, compatibility tab, Windows XP Compatibility Mode, Microsoft Virtual PC, application compatibility administrator, internet explorer compatibility test, standard user ***yzer.
00:36:18

11- Application Restrictions
Configure application restrictions. setting application control policies; setting through group policy or local security policy, msconfig, preventing startup programs, game ratings, T ***, E Everyone, AO ***s Only, etc. ESRB.ORG, identify when software was installed, application event log, reliability monitor, turn windows features on or off, application control policy, software restriction policy, path rule, certificate rule, hash rule, applocker, mmc
00:43:50

12- Internet Explorer
Configure Internet Explorer. configuring compatibility view; configuring providers; managing add-ons; controlling InPrivate mode; configuring security settings; certificates for secure Web sites, file asociations, toolbars, extensions, search providers, accelerators, blog, email, map, translate, really simple syndication, RSS, cookies, internet history, cached data, Internet zones, local intranet, trusted sites, restricted, protected-mode, parental controls, importing certificates
00:38:58

13- IPv4 Networking
Configure IPv4 network settings. connecting to a network; configuring name resolution; setting up a connection for a network; network locations; resolving connectivity issues; APIPA, ping, netstat, tracert, pathping, ipconfig, /release, /renew, /registerdns /flushdns, configuring HomeGroup settings
00:56:44

14- IPv6 Networking
Configure IPv6 network settings. configuring name resolution; connecting to a network; setting up a connection for a network; network locations; resolving connectivity issues; link local multicast name resolution, ipv4 to ipv6 transition, Host (A) records, Host (AAAA) records, troubleshooting, hex numbering, global unicast, link-local, unique-local, site-local, multicast, loopback, dual-stack routers, tunneling, ISATAP, teredo, netsh
00:27:24

15- Wireless Networking
Configure networking settings. adding a physically connected (wired) or wireless device; connecting to a wireless network; configuring security settings on the client; set preferred wireless networks; configuring network adapters; configuring location-aware printing, netsh, SSID, Wi-fi protected access, WPA, WPA2, Wired Equivalency Protocol, WEP, RADIUS server, radio frequency interference, MAC filtering, whitelist, blacklist, default printer, changing administrators password, changing SSID.
00:39:44

16- Windows Firewall
Configure Windows Firewall. configuring rules for multiple profiles; allowing or denying an application; network-profile-specific rules; configuring notifications; configuring authenticated exceptions, allowing ICMP echo requests, ping, windows firewall with advanced security, configuring firewall settings with a GPO, export Windows Firewall settings, import Windows Firewall settings.
00:44:31

17- Remote Administration
Configure remote management. remote management methods; configuring remote management tools; executing PowerShell commands, winrm quickconfig, winrs, remote desktop, remote asistance, invitations.
00:36:29

18- Accessing Resources Part 1
Configure shared resources. folder virtualization; shared folder permissions; printers and queues; configuring HomeGroup settings, Configure file and folder access. configuring NTFS permissions; resolving effective permissions issues; copying files vs. moving files
00:42:29

19- Accessing Resources Part 2
Configure BranchCache. distributed cache mode vs. hosted mode; network infrastructure requirements; configuring settings; certificate management, encrypting files and folders by using EFS, data recovery agent, DRA
00:34:40

20- Authentication and User Account Control
Configure authentication and authorization. resolving authentication issues; configuring rights; managing credentials; managing certificates; smart cards with PIV; elevating user privileges; multifactor authentication. Configure user account control (UAC). configuring local security policy; configuring admin vs. standard UAC prompt behaviors; configuring Secure Desktop. credential manager, RunAs command, single factor authentication, Password Extensible Authentication Protocol PEAP, biometrics. password reset disk, export, import certificates, personal information exchange, PFX, runas /savecred, whoami /all, password policy, account lockout, password complexity, secure desktop, user account control group policy objects
00:46:10

21- Remote Access
Configure s to Windows 7. configuring settings; determining source of s; configuring Windows policies; reviewing history; checking for new s; rolling back s, using group policy objects to configure client settings, Windows Server Services, WSUS
00:50:19

22- Mobile Computing
Configure BitLocker and BitLocker To Go. configuring BitLocker and BitLocker To Go policies; managing Trusted Platform Module (TPM) PINs; configuring startup key storage; data recovery agent support. Configure mobility options. configuring offline file policies; transparent caching; creating and migrating power policy, tpm.msc, manage-bde.exe, group policy object settings relating to bitlocker and bitlocker to go.
00:59:58

23- Monitoring Systems
Monitor systems. configuring event logging; filtering event logs; event subscriptions; data collector sets; generating a system diagnostics report. Configure performance settings. configuring page files; configuring hard drive cache; d drivers; configuring networking performance; configuring power plans; configuring processor scheduling; configuring desktop environment; configuring services and programs to resolve performance issues; mobile computing performance issues; configuring power
00:48:23

24- Configuring Performance
Configure performance settings. configuring page files; configuring hard drive cache; d drivers; configuring networking performance; configuring power plans; configuring processor scheduling; configuring desktop environment; configuring services and programs to resolve performance issues; mobile computing performance issues; configuring power
00:27:28

25-Windows settings
Configure s to Windows 7. configuring settings; determining source of s; configuring Windows policies; reviewing history; checking for new s; rolling back s, using group policy objects to configure client settings, Windows Server Services, WSUS
00:26:11

26- Backup and Recovery
Configure backup. creating a system recovery disk; backing up files, folders, or full system; scheduling backups. Configure system recovery options. configuring system restore points; restoring system settings; last known good configuration; complete restore; driver rollback Configure file recovery options. configuring file restore points; restoring previous versions of files and folders; restoring damaged or d files by using shadow copies; restore user profiles. last known good, bcdedit.exe.
00:34:59

 

قیمت : 6،600 تومان

خرید بسته آموزش تنظیمات حرفه ای ویندوز 7

/ 0 نظر / 44 بازدید